در ایران خودرو چه می گذرد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا با عوض شدن مدیرعامل ایران خودرو این شرکت آماده می شود تا در سال ١٤٠٠ به بخش خصوصی واگذار گردد. به همین منظور در بخش نیروی انسانی بازنشستگی و عدم جایگزین کردن نیرو و هم چنین اخراج کارگران در الویت ایران خودرو قرار گرفته است.

با آنکه وضعیت مالی شرکت خوب است اما از هم اکنون با حساب سازی ها قرار است شرکت را ورشکسته اعلام نموده و به قیمت ارزان بفروشند

ثروت ملی مردم ایران ملعبه سیاست های ضدکارگری قرار گرفته و به غارتگران تقدیم خواهد شد.

Share on Google+Share on Facebook