آذربایجان سرفراز، تسلیت

مردم زحمتکش میانه از ثروت عمومی خانه هایی سست را به ارمغان بردند.

سهم مردم محروم کشورمان از ثروت عمومی، مرگ است و نیستی.

آذربایجان سر ایران است و آذربایجانی‌ها پاره‌ی تن ایرانیان. تنها نبوده‌اند و تنها نخواهند ماند همان گونه که آذری‌های غیور و ایران‌دوست کرمانشاه و لرستان و گلستان را تنها نگذاشتند. همه یک تن و یک هستی هستیم و از هم جدانشدنی. اندام جدا شده از تن، جانی ندارد و آینده‌ای!

از رفقای خود در آذربایجان می خواهیم به یاری زلزله زدگان بشتابند.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

١٧ آبان ١٣٩٨

Share on Google+Share on Facebook