شروع اعتصاب کارگران نیشکرهفت تپه بخش کشاورزی

امروز ١٨ آبان از ساعت ٨ ونیم صبح کارگران بخش کشاورزی اعتصاب خودرا آغاز کردند. کارگران بخش کشاورزی حدود۳۰۰ نفر هستند.
هنوز بخش صنعتی کارخانه به این دور از اعتصابات هفت روزه نپیوسته است.
کارگران نیشکرهفت تپه حقوق ماههای شهریور و مهر را نگرفته اند و در خصوص مطالباتی که در اعتصاب سی وسه روز قبلی دنبال آن بودند نرسیدند وعملا کارشناسان اداره کل کار که چند روزی در شرکت مستقر بودند جواب روشنی مبنی بر برحق بودن مطالبات کارگران را اعلام نکردند و پیگیریهای کارگران نیز بی پاسخ مانده است.

Share on Google+Share on Facebook