کارگر فلزکار گزارش می دهد: اعتصاب دو ساعته کارگران کارخانه پارس خودرو

Pars Khodro

دیروز در کارخانه پارس خودرو به مدت 2 ساعت اعتصاب شده است این اعتصاب به دلیل کاهش دریافتی این کارگران بوده است.  کارگران معترض با دست کشیدن از کار خواستار پاسخگویی مدیران شرکت به این کاهش دریافتی ها بوده اند.
همچنین در کارخانه سایپا آذین که کارخانه قطعه سازی و از کارخانه های زیر مجموعه کارخانه خودرو سازی سایپا ست دیروز در اعتصاب بسر بده است. اعتصاب دیروز به دلیل کاهش دریافتی کارگران صورت گرفته. کارگران می گویند با این دریافتی و موج گرانی قادر به گذران زندگی خود نیستند.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
8/10/1393

 

Share on Google+Share on Facebook