کارشکنی در خرید ریل ملی از ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در حالی که ریل های تولید شده در ذوب آهن از ریل های آلمانی دست کمی ندارد هنوز هم در راه خرید ریل ملی موانعی ایجاد می شود و کماکان مافیا از واردات ریل سود خوبی به جیب می زند این در حالی است که گنجایش انبارهای ذوب آهن محدود است و مسوولین زیرساخت راه آهن ازخرید ریل های آماده طفره رفته و آن را به تایید و بازرسی نهایی حواله می کنند.

با تولید ریل ملی بیش از ١٤ هزار کارگر درگیر این تولید هستند و نخریدن ریل ملی باعث بیکاری این عده خواهد شد و ضرر رسانی ذوب آهن را فراهم خواهد آورد. بیش از یکسال از تولید ریل ملی می گذرد اما هنوز راه آهن سراسری و شرکت های راه آهن شهری(مترو) قراردادی با ذوب آهن برای خرید ریل ملی نبسته اند. در این راه مافیای واردات بر سر راه خرید مانع تراشی کرده و عوامل مافیا در دولت و صنعت و اتاق های بازرگانی و دستگاههای اجرایی از این نخریدن نفع زیادی می برند.

Share on Google+Share on Facebook