آن‌ كه او امروز در بند شماست، در غم فردای فرزندِ شماست!

در پی ناتوانی سیاستهای بازدارنده ی حاکمیت جهت جلوگیری از خیزش مردم جان بر لب رسیده از گرانی معیشت و فساد سیستماتیک حاکم و همچنین برای به شکست کشاندن رفتار مدنی مبتنی بر قانون سندیکاهای کارگری، این نمایندگان واقعی زحمتکشان، پلیس سیاسی اقدام به صدور احکام سنگین حبس و احضار کوشندگان کارگری نموده است.

با احضار ١٦ تن از کوشندگان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و دادن ٥ سال حکم حبس به علی نجاتی، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، از کوشندگان سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه و احضار تلفنی حمید شرقی و دستگیری منوچهرسراج به مدت 2 روز، از کوشندگان سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران، دور جدید تحت فشار قراردادن کوشندگان سندیکاهای کارگری ایران آغاز گردیده است. اما این سیاست مرعوب کردن به اینجا ختم نشده و گریبان دوستداران کوشندگان کارگری را نیز گرفت. سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، عسل محمدی،عاطفه رنگریز و مرضیه امیری را نیز به ٥ سال زندان محکوم کردند.

سالهاست سیاست مرعوب کردن کوشندگان کارگری و مدنی در دستور روز پلیس سیاسی می باشد. آنچه بی تردید متوقف نخواهد شد اعتراض به وضعی است که سیاست های ضد کارگری صندوق بین المللی پول ایجاد کننده آن است.

ما ضمن محکوم کردن این احضارها بازهم خواستار آزادی جوانان به جان رسیده از این همه نابسامانی و عذرخواهی از خانواده های جانباختگان و زندانی شدگان حوادث اخیر هستیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٣ آذر ١٣٩٨

Share on Google+Share on Facebook