به کارگران در شرکت توسعه صنعت لنجان چه می گذرد؟

بلاتکلیفی ٤٥٠ کارگران پیمانی کارگاه تعمیرات سنگین ٥١ کارخانه ذوب آهن اصفهان از موضوعاتی است که کارگران را با مشکل روبرو کرده است.

کارخانه ذوب آهن اصفهان به دلیل فرسودگی بیش از حد اکثر مواقع نیاز به تعمیرات جزیی و کلی دارد که در همین راستا این مسولیت مهم به دست نیروهای تعمیرات ٥١ می افتد. کارگران این بخش با فشار کاری بالا و به نحو احسن هر روز یا هر هفته این تعمیرات را به انجام می رسانند. اما متاسفانه سالهاست که این کارگران با وعدهای تو خالی کارخانه بابت قرارداد مستقیم شدن با کارفرما اصلی(ذوب اهن)، با شرایط بدی که پیمانکار این بخش بوجود آورده است دست به گریبان هستند. پیمانکار مربوطه که از سوی کارفرما انتخاب شده با دادن حقوقهای کم، بخش بخش کردن نیروها به اجرایی ١ (بیش از ١٠٠ کارگر) و اجرایی ٢ ( بیش از ٢٠٠ کارگر)، که اختلاف حقوق بین ١ و ٢ هفتصد هزار تومان است، بیمه تکمیلی نکردن، تفکیک نکردن شغلی که شامل اجرایی ٢ می شود به مشکلات کارگران افزوده است. کارگران اجرایی ٢ فنی تر بوده ولی به دلیل سابقه کم پیمانکار اقای عالی نژاد و (شرکت توسعه صنعت لنجان) با تحمیل حقوق کم ومزایا کمتر، فشار کاری را روی کارگران بیشتر می کند.

ما از نشریه پیام سندیکا خواهشمندیم این موضوع را پیگیری کند

Share on Google+Share on Facebook