وضعیت کارگران در پتروشیمی پارسیان سپهر

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در پتروشیمی پارسیان سپهر به پیمانکاری دهنو نه تنها حق و حقوق کارگران را به موقع نمی دهند و دستمزدها ماهها تاخیر دارد بلکه هیچ امکانات رفاهی هم که حق کارگر است را در اختیار کارگران نمی گذارند. در پیمانکاری دهنو حتا از دادن قند و چایی که یک امر عادی است را به کارگران نمی دهند. از مایع دستشویی دریغ می کنند. وضعیت خوابگاهها بسیار کثیف است. و زمانی که اعتراض کارگران را می بینند با پررویی تمام می گویند ناراحت هستید بروید تسویه کنید.

امسال دوبار بخاطر همین مشکلات کارگران معترض را اخراج کردند.