قابلیت مدیریت بحران یا مدیران بی عرضه

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با کمرنگ تر شدن پوشش بیمه های تکمیلی کارگران ذوب آهن و اعتراضات فزاینده کارگران، مدیریت تلاش کرده است که این موضوع را به نوعی توجیه و بی عملی و بی عرضگی خود را ماست مالی کند.

مراکز درمانی بسیاری از دادن خدمات به کارگران ذوب آهن خوداری کرده و یا قراردادهایشان را با بیمه تکمیلی دانا قطع نموده اند در این میان خانوادهای کارگران باید در مراکز درمانی سرگردان شوند. با افزایش قیمت داروها و یا گرانتر شدن خدمات پزشکان، بیمه های خصوصی متحمل هزینه های زیادی گردیده اند و به همین دلیل از دادن خدمات به کارگران ذوب آهنی طفره می روند.

متاسفانه نشست های مدیران ذوب آهن با مدیران بیمه دانا کارساز نبوده و مدیران بیمه دانا با زرنگی از عمل به قراردادشان شانه خالی می کنند. سوال اینجاست اگر مبلغ داروها و هزینه خدمات پزشکان کاهش می یافت آیا بیمه دانا خدمات بیشتری را ارایه می داد؟؟ که بطور قطع پاسخ منفی است. اینکه مدیران بیمه دانا برای سودآورتر شدن شرکت شان به هر دغل بازی دست می زنند خاص بیمه های خصوصی است. اینجاست که توان مدیریتی یک مدیر مشخص می شود. مدیری که نمی تواند برای حفظ مفاد قرارداد بسته شده با بیمه دانا، دفاع و آنان را وادار به اجرای قرارداد کند و منافع کارگران زیر مجموعه اش را حفظ کند، فقط به درد چال شدن در پای درختی می خورد.

Share on Google+Share on Facebook