وضعیت فلاکت بار کارگران پروژه ای

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پیمانکاران و شرکت های پروژه ای شاغل در ذوب آهن اصفهان از دادن دستمزد به موقع ١٠٠٠ کارگر خوداری می کنند. شرکت پرهون طرح، شرکت رگبی، شرکت odcc، شرکت پویا نصب ….همه این شرکت ها فقط حقوق مرداد ماه کارگران خود را پرداخت کرده و ٤ ماه بدهی حقوق به کارگرانشان را دارند. با اینکه این شرکت ها مبلغ صورت وضعیت شهریور خود را گرفته اما از دادن دستمزد شهریورماه کارگران شانه خالی می کنند.

وضعیت غذا بسیار افتضاح است و چون کارگران اکثرن بومی هستند و به این کار نیازمند، از اعتراض خودداری می کنند. حقوق این کارگران بومی از دیگر کارگران کمتر است.

Share on Google+Share on Facebook