تسلیت

تسلیت واژه حقیری است برای مردم بلازده کشور عزیزمان ایران

سرفراز هستی کشورم، برای پروردن اینچنین فرزندانی که اختر دانش اند.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

Share on Google+Share on Facebook