نشاط چیست؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان گفته است:« نقش روابط عمومی ها در کاهش مشکلات و افزایش نشاط سازمانی، انکار ناپذیر است»

کسی نیست به این آقا بگوید:

نشاط سازمانی زمانی به ذوب آهن برخواهد گشت که فشار کاری باعث فروپاشی خانواده های ذوب آهنی به دلیل طلاق نگردد،

نشاط سازمانی زمانی خواهد بود که مدیریت دستمزد کارگران را متناسب با کار محوله بدهد،

نشاط سازمانی زمانی خواهد بود که کارگران دیگر از امنیت شغلی برخوردار بوده و قراردادمعین در کار نباشد،

نشاط سازمانی زمانی خواهد بود که کارگران قدیمی در سالهای آخر کارشان تجربه اندوخته را به کارگران جدید استخدام شده منتقل کنند،

نشاط سازمانی زمانی خواهد بود که سود حاصله به جیب کارگران برود نه به جیب مدیران و مافیا.

Share on Google+Share on Facebook