مشکلات کارگران ذوب آهنی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با وجود وضعیت مناسب مالی ذوب آهن، مدیران از پرداختن به مسایل مطرح شده توسط کارگران با سکوت برخورد می کنند:

١- پرداخت حق مدرک تکنسین هایی که مدرک کارشناسی ارشد را اقدام نموده اند.

٢- لباس گرم ورزشی کارگران توزیع نشده است.

٣- اقدام برای برنامه ریزی جهت شارژ کارت تولد همسران و کارت غذا برای کارگران.

٤- خرید و نصب سطل زباله در کنار خیابان های اصلی و فرعی جهت پاکیزگی.

٥- کارگران خسته در زمان خوردن ناهار انتظار آرامش دارند و نزدیکی محل غذاخوری رستوران با مکان شستشوی ظرف باعث سروصدا و تحریک اعصاب کارگران می شود و خواستار تغییر مکان شستشوی ظروف هستند.

٦- خودروی میدل باس مسیر فلاورجان وضعیت خوبی ندارد و کارگران خواستار تعویض این خودرو می باشند.

Share on Google+Share on Facebook