حادثه را می شود کنترل کرد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا با فرسوده شدن کارگران در ذوب آهن به دلیل فشارکاری و سخت بودن کار، و بی تردید عدم اجرای موارد ایمنی استاندارد در شرکت، حوادث شغلی در این شرکت روی داده و حتمن بازهم روی خواهد داد. شوربختانه تاکنون ذوب آهن آماری در مورد حوادث شغلی و حادثه خیز بودن بخش های خود ارایه نداده و همچنین تعداد تلفات انسانی در این شرکت مشخص نیست. کارگران در گفتگو با خبرنگار پیام سندیکا پیشنهاد کردند با دعوت از کارگران حادثه دیده و جمع بندی و آسیب شناسی این گونه حوادث، بتوان با انتقال تجربیات تا حدودی آسیب های انسانی را کاهش داد.

کارشناسان سندیکایی، بخش های کوره و پاتیل های مذاب و مکانیک نت را بیشترین مراکز حوادث می دانند که آمار درستی از حادثه در این بخش ها در دسترس نیست.

Share on Google+Share on Facebook