کارگران مدیریت تولیدات کک و موادشیمیایی چه می خواهند؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران مدیریت تولیدات کک و موادشیمیایی ذوب آهن به دلیل اهمیت تولیداتشان و همچنین سختی کار محوله، وبه ویژه در معرض آلودگی قرارداشتن کارگران باتری، می باید از دستمزد مناسب تری برخوردار شوند. از همه اینها مهمتر معاینات دوره ای باید در مورد این کارگران هر ٤ ماه یکبار انجام شود. این کارگران به خبرنگار پیام سندیکا از کمی دستمزد، سنوات، نبود مزاياى سختی کار، رفاهیات مناسب منحصر به این شغل و عدم دریافت پاداش این کار سنگین گفتند. آنها بارها با انجام تعمیرات اساسی که موجب صرفه جویی مالی گشته است سخن گفتند و دریافت حقوقی در حد این کار را خواهانند.

Share on Google+Share on Facebook