در تولیدی های پوشاک بازار چه می گذرد؟؟؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در تولیدی های پوشاک مستقر در بازار تهران آن هم در یک آپارتمان ٥٠ متری ، کارگران زن و مرد با ماهی یک ملیون دویست هزار تومان حقوق برای مردان و ٧٠٠ هزار تومان برای زنان و ساعت کاری هشت صبح تا نه شب کار می کنند. این کارگران از داشتن بیمه و حتا دستشویی محرومند و برای دستشویی باید به نزدیکترین مسجد بروند. زنان بچه دار از آوردن فرزندانشان به محل کار محروم بوده و بچه هایشان را نزد والدین و یا همسایه ها می گذارند. به کارگران از دادن ناهار و صبحانه خوداری کرده و حتا چای میان وعده را هم کارگران خودشان در فلاکس های همراه می آورند. روز جمعه تعطیل و پنجشنبه ها نیمه وقت کار می کنند. کارگران بیمه نیستند و بازرسین تامین اجتماعی از قبل زیرمیزی خود را گرفته و به این کارگاهها سری نخواهند زد. از اضافه کاری، عیدی و پاداش خبری نیست. در این آپارتمان ٥٠ متری به اصطلاح کارگاه ٦ انسان در نهایت بردگی کار می کنند و حقوق اجتماعی اشان به راحتی نقض می شود.

طبق برآورد کارشناسان سندیکایی بیش از ٥ هزار از این کارگاهها در بازار مشغول فعالیت هستند.

Share on Google+Share on Facebook