کارفرمایان ضد انسان را افشا کنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در نیروگاه ارومیه، شرکت انرژی تنشگستر با توجه به شیوع بیماری کرونا دست به حیله ای جدید زده است. حجت موسوی سرپرست شرکت پس از کرونا گرفتن یکی از مسوولین و ترساندن کارگران در رابطه با بیمار شدنشان، با دادن مبلغ ٣٠٠ هزار تومان آنان را از پروژه فراری داده تا شب عید پرداختی به کارگران نداشته باشد.

این شرکت که در کلاه گذاشتن سر کارگران و کم کردن دستمزد ها و بدحسابی بسیار معروف است. برای یک فیتر برای ٢٤ روز کار اول می گوید ٤ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان سرماه با 3 میلیون ٢٠٠ هزار تومان لیست را رد می کند و کارگر را در یک عمل انجام شده قرار می دهد. اگر کارگری برای اضافه کاری نماند از صبحانه و ناهار و شام خبری نیست.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها این شرکت را در لیست تحریم کارگری خود قرار داد.

Share on Google+Share on Facebook