معوقه های کارکنان در بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان

بنا به گزارش دریافتی از گزارشگر پیا م سندیکا در ارتباط با کارکنان آزمایشگاهی و پرستاری بیمارستا ن علی ابن ابیطالب رفسنجان (تنها بیمارستان شهر)، متاسفانه با وجود تمامی تبلیغات رسانه ای پیرامون ارج نهادن به مقام شامخ پرستار و پرسنل بیمارستانی که بی تردید در شجاعانه ترین وضعیت هم اکنون در حال جان فشانی و مبارزه با تبعات با اپیدمیِ کرونا هستند، مشخص شده است که قریب به ٥٠٠ نفر از این کارکنان از مهرماه سال جاری تاکنون هیچ گونه اضافه کار و کارانه و مزایایی دریافت ننموده اند.

به گزارش دریافتی، این کارکنان فقط حقوق پایه ای را که از خزانه ی دولت دریافت می داشته اند گرفته و از تمامیِ مواجبی که به عهده ی دانشگاه علوم پزشکی ست محروم بوده اند، آن هم قریب به 7 ماه.

کارکنان بیمارستان، با قراردادهای دولتی که سالیانه تمدید می شود با وجود بیش از ٢٠ سال سابقه ی خدمت و از خود گذشتگی هایی که این روزها فقط به زبانِ مسولین بیشتر می آید، در چنین شرایطی از اولیه ترین حقوق صنفی و درآمدی مناسب محروم اند.

ظاهرن حق الزحمه ای هم که دولت برای کرونا، مشمول کارکنان بیمارستان های تامین اجتماعی می دارد و چیزی نزدیک به ٨٠ درصد پایه ی حقوق ایشان است، به کارکنان بیمارستان علی ابن ابیطالب تعلق نمی گیرد.

بماند که کمبودِ تجهیزات حفاظتی نظیر ماسک، کار را به جایی رسانده که هر نفر در هر شیفت فقط حق استفاده از یک ماسک را دارد آنهم در این موقعیت مبارزه با کرونا.

گزارشگر پیام سندیکا

Share on Google+Share on Facebook