پیام سندیکا، شماره ٨٧ اسفند سال ١٣٩٨منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٨٧ اسفند ١٣٩٨ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص١

گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور ص١٣

با هم بودن ص٣٣

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ص٣٤

فصلنامه امید ص٣٥

دوستی و انسانیت درس اول سندیکایی! ص٣٦

شعر کارگری ص٣٧

تلخ و شیرین های کازیم عاشقی ص٣٨

آیا قرارداد کار شفاهی اعتبار قانونی دارد؟ ص٤٠

فرزانه فصیحی ص٤٣

مصاحبه ص ٤٥

برنامه های اقتصادی ص ٤٩

چرا ویروس کرونا ص ٥١

کرونا دستفروشان مترو را تعطیل نکرد ص ٥٢

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای اطلاع از دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرسsfelezkar.com و کانال رسمی سندیکا در تلگرام به آدرس #کانال_رسمی_سندیکای_کارگران_فلزکار_مکانیک_ایران

مراجعه کنید

Share on Google+Share on Facebook