دغدغه کارگران ذوب آهنی چیست؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، به مناسبت روز کارگر برای اولین بار گفتگویی ویدیویی با مدیرعامل هلدینگ صدر تامین با نمایندگان کارگری!!!! شرکت ذوب آهن برگزار شد.

در این نشست ویدیویی، خنده دار ترین موضوع اینگونه شکل گرفت. نماینده کارگری گفت: «بزرگترین دغدغه کارگران نبود مواد اولیه پایدار به ویژه سنگ آهن است» اینکه این نماینده چرا دغدغه اش جان کارگران و سفره آنان نیست بحثی است اصلی ولی حدا از این مطلب.

در ادامه این نشست مدیرعامل هلدینگ هیچ واکنشی در مورد خواسته های کارگران نشان نداد و حرف های کلی تحویل داد. البته در روز ١٠ اردیبهشت همزمان با بازدید مدیرعامل شرکت ذوب آهن، یزدی زاده از روند بازسازی کوره بلند شماره یک، کارگران در مورد موضوع پیشگیری کرونا و کمبود ماسک، کمی دستمزدها، پاداش و قراردادها و طبقه بندی مشاغل به ایشان گوشزد کردند که ایشان گفت:« انشااله درست می شود» این انشاله چه تاریخی است معلوم نیست.

Share on Google+Share on Facebook