تکذیبه ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در مورد اطلاعیه اعتصاب عمومی کارگران

logofelezkar300x300

چند روزی است اطلاعیه ای منتشر شده و کارگران را به اعتصاب عمومی از اول بهمن دعوت کرده است. متاسفانه در یک اقدام غیر دوستانه نام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در اول این بیانیه آمده است. سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن تماس با اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اطلاع یافت چنین اطلاعیه ای را امضا ننموده اند و نام سندیکای کارگران هفت تپه را در زیر این را اطلاعیه تکذیب می کنند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکای کارگران فلزکارو مکانیک از همه سایت ها و دوستداران سندیکاهای کارگری می خواهند که این تکذیبه را منتشر کنند.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
۱۳۹۳/۱۰/۲۹

Share on Google+Share on Facebook