پیام سندیکا شماره ششم به زبان انگلیسی ( مسنجر) منتشر شد!

MessengerNovember در آن می خوانیم :

 سرپیام به نقل از پیام سندیکای شماره 34، آذرماه 1393
اطلاعیه راه اندازی سایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک  
اعتراض صدها تن از رانندگان شرکت واحد مقابل شهرداری تهران
عضو کانون صنفی معلمان خبر داد: تعویق سه ماه «اضافه تدریس» قریب به نیم میلیون معلم
اعتصاب در معدن زغال سنگ سنگرود
گزارش کارگر فلزکار از ایران خودرو
حمایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک از اعتصاب کارگران ایران خودرو
کاهش نظارت بر ایمنی کارگران به دلیل افزایش سرعت کار در پارس جنوبی
نابودی قانون کار و تامین اجتماعی ، الویت سرمایه داری
دم خروس یا قسم ……در گفتار سخنگوی وزارت کشور: هیچ منعی برای تجمعات صنفی کارگران وجود ندارد
Share on Google+Share on Facebook