ظلم به کارگران پروژه ای تمامی ندارد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت پتروسام پیمانکار نصب تجهیزات شاغل در فاز۱۳ حقوق فروردین و اردیبهشت ۹۹ را بدون محاسبه و افزایش حقوق ودستمزد مصوب شورای عالی کار سال جدید پرداخت کرد. یعنی با همان حقوق ومحاسبات سال گذشته.

وضعیت خوابگاهها در این پروژه اصلا بهداشتی نیست و خدمات رفاهی در حد صفر است. عدم رعایت موارد بهداشتی کرونا که دیگر قابل گفتن نیست.

Share on Google+Share on Facebook