کارگر فلزکار از ایران خودرو گزارش می دهد:

logofelezkar300x300

پس ار خاتمه یافتن مشروط اعتصاب غذا در ایران خودرو و اعلام کتبی رسیدگی به خواسته های کارگران توسط مدیریت ، یک هفته ای است که مدیریت به سرپرستان سالن های تولیدی اعلام کرده اند که هر سالن با انتخاب 2 نماینده جهت اجرا کردن طبقه بندی مشاغل به مدیریت معرفی گردند. این ترفند در حالی صورت می گیرد که کارگران ایران خودرو اصلی ترین خواسته اشان افزایش حقوق بوده است. مدیریت با سرگرم کردن کارگران به طبقه بندی مشاغل می خواهد تا آخر اسفند موضوع افزایش حقوق را در سایه قرار دهد. هوشیار باشیم هم طبقه بندی مشاغل را اجرایی کنیم و هم موضوع افزایش 30 درصدی حقوق را دنبال کنیم.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 1/11/1393
Share on Google+Share on Facebook