خبرهای تکمیلی از اعتصاب در مراکز نفتی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در حمایت از فراخوان داده شده کارگران کل شرکت های فاز۲۲و۲۴ به اعتصاب پیوسته و از کارگردن خوداری نموده و همگی به خوابگاه ها مراجعت کردند. از جمله کارگران شرکت آریا ماهان، آزمون فلز…..
امروز بیش از 10 هزار کارگر با این اعتصاب همراهی کرده اند.

Share on Google+Share on Facebook