وضعیت مطالبات معوقه ی کارگری در مجتمع مس سرچشمه

بنا به گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه، وضعیت پرداخت های کارگری در مجتمع مس سرچشمه به نفرات پیمانکاران مطابق ذیل کماکان مطلوب نیست شرح این مطالبات بدین نحو است:

_ شرکت فولمن بخشی از پرسنل تسویه حساب شده ی خود از پایان سال گذشته و نیز عده ای از اردیبهشت ماه سال جاری را بدون پرداخت مطالبات رها نموده است؛ مراتب اعتراض نفرات مذکور تا حراست مجتمع مس سرچشمه در حال پیگیریست. این شرکت نسبت به پرداختِ حقوق پرسنل مشغول به کار خود تا خرداد ماه اقدام کرده است.

_ شرکت سبا فام کماکان از اردیبهشت ماه سال 97، مجموعه ای از بدهی ها را به پیمانکاران باقی نهاده و با وجود خاتمه یافتنِ کار این شرکت در سال گذشته، هنوز اقدامی در این زمینه انجام نپذیرفته است.

_ مشاور مبینا مربوط به طرح توسعه ی تغلیظ و خردایش دره زار، از خردادماه سال جاری حقوق پرسنل خود را پرداخت ننموده است.

_شرکت نیپک پیمانکار پروژه ی توسعه ی هوود نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکاران دست دوم خود اقدام ننموده و پیمانکاران مذکور چندین ماه است قادر به پرداخت حقوق پرسنل خود نیستند.

_ شرکت نیرو صنعت سرچشمه از ابتدای خرداد ماه، حقوق پرسنل خود را پرداخت نکرده است.

_ شرکت رامپکو پیمانکار پروژه ی خردایش نسبت به به روز رسانی حقوق پرسنل خود اقدام نموده است.

_ شرکت دژپل سمنگان پیمانکار در معدن مجتمع مس سرچشمه، تا کنون نسبت به تسویه نفرات معدود اخراج شده از مرداد ٩٨ و پرداخت مطالبات آنها اقدام نکرده است.

گزارشگر پیام سندیکا-مجتمع مس سرچشمه