#نه_به_گرسنگی!

امروز ١٩ شهریور ٤٠مین روز اعلام کمپین علیه دستمزدهای فقیرانه و اجحافات کارفرمایان است. چهل روزی که کنار هم ایستادیم و از حقوق کارگریمان دفاع کردیم. ٤٠ روزی که متوجه شدیم قدرتمان تا چه حد است که هیچ پیچی در سراسر پروژه های ایران به خواست ما بسته نشد، هیچ داربستی علم نگردید، هیچ لوله ای جوش نخورد. اما هنوز بخشی از کار را انجام دادیم و باید برای مابقی خواسته هایمان باز هم تلاش کنیم.
طی پنج مرحله از کمپین ها با همکاری بسیاری از نیروهای زحمتکش و با غیرت پروژه خوشبختانه به موفقیت تقریبن ٨٠ درصدی رسیدیم. کارفرمایان و پیمانکاران دیگر می دانند حق کارگر را نمی توانند چپاول کنند. دیگر کارگران به خوابگاههای پرازدحام و کثیف نخواهد رفت، سرویس های بهداشتی کثیف را تحمل نخواهند کرد، غذای بی کیفیت را پس خواهند فرستاد تا مانند انسان در پروژه ها کار و زندگی کنیم.
از امروز هر جا و در هر پروژه دیدید که حقوق، بیمه ، خوابگاه، غذا، سروی و یا دیگر شرایط کار وضعیت نا به سامانی دارد سریعا با دوستان خود مشورت کنید، اتحاد داشته باشید و دست از کار کشیده و اعتصاب کنید تا متصدی کار شرایط کارگاهش را برایتان درست فراهم سازد. اخبار و شرایط کاریتان را برایمان بفرستید تا یاریگر شما باشیم. سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها همچنان در کنار شماست. کافی است دستتان را دراز کنید تا در هر پروژهای دستان قدرتمند برادرانتان را در دست های خود داشته باشید. به امید ساختن روزهایبهتری برای فرزندانمان. درود بر برادرانمان در بوشهر، ایلام، ارومیه، خراسان، تهران، اصفهان، کنگان، نخل تقی …

کارگر برادر کارگر پیروزی هر کارگر پیروزی تمام کارگران ایران
متحد باشیم!

Share on Google+Share on Facebook