ایمنی در ایران خودرو کم اهمیت است!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با آنکه مسوولین ایمنی ایران خودرو می دانند که بخش موتورسازی ٣ نسبت به آلودگی صوتی و آلودگی شیمیایی ایمن نیست اما از رفع این مشکل خودداری می کنند. تلاش مسوولین ایران خودرویی برای استفاده از فوم و لاستیک دور در برای کاهش صدا موفق نبوده است. همچنین نصب فن های اگزاست هم تاحدی آلاینده گی را کم کرده است اما کافی نیست. برای رفع این موضوعات باید از کارشناسان خبره دعوت کرده و زیاد هم به هزینه حساس نبود تا این موضوع ناخوشایند برای کارگران این بخش رفع شود.

موضوع صدا و آلاینده ها باعث خرابی اعصاب کارگران و بیماری های ریوی می شود.

Share on Google+Share on Facebook