مشکل ماسک هنوز در ذوب آهن حل نشده است!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، یکی ازتصمیمات شورای معاونین شرکت ذوب آهن در مهرماه «تهیه ماسک با کیفیت برای کارکنان که به لحاظ شرایط خاص شرکت در تمام ساعات کاری قابل استفاده باشد است»
بیش از ٨ ماه از آمدن ویروس کرونامی گذرد و هنوز مدیریت ذوب آهن اندر خم موضوع ماسک است و در تهیه آن هنوز مشکل دارد.