وضعیت در کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز با ١٨٠ کارگر در شیراز با آنکه در شرایط کنونی از فروش خوبی برخوردار است اما امروز کارگران شرکت روغن نباتی نرگس شیراز خبر دادند که بیمه تامین اجتماعی کارگران از تیرماه ١٣٩٩ پرداخت نشد است. مهندس بیگ محمدی مدیرعامل با وعده فاکتور گرفتن و پرداخت هزینه درمان پرسنل تلاش دارد از این موضوع شانه خالی کرده و کارگران را فریب دهد. خبرها حاکی از آن است که این شرکت که به بخش خصوصی واگذار شده است.

Share on Google+Share on Facebook