سودهای صدر تامین کجا می رود؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در حالی مدیرعامل تاصیکو از سود خالص ٧١ درصدی صدرتامین در ٦ ماهه اول سال صحبت می کند که در شرکت های زیر مجموعه این ابر شرکت ، مشکلات کارگران روز به روز بیشتر می شود. در زیر مجموعه صدرتامین، کارگران معادن تحت پوشش از قراردادهای شغلی، دستمزد، نبود طبقه بندی مشاغل، امنیت شغلی و جانی، نبود وسایل رفاهی همچون رعایت موارد بهداشتی کرونا به ویژه ماسک لازم و ضدعفونی کننده ناراضی و معترض هستند. همچنین عدم استخدام کارگران خدماتی مورد نیاز ذوب آهن برای ضدعفونی کردن معابر و سطوح و مهمتر از همه شلوغی بیش از اندازه سرویس های انتقال کارگران و ضدعفونی نشدن و نظافت این سرویس ها، در این طوفان کرونایی نام برد.

به این ها باید متوقف شدن وام ٢٠ میلیونی مسکن کارگران ذوب آهنی را هم اضافه کرد. اگر این موارد رفع شود دیگر از سودهای خالص ٧١ درصدی خبری نخواهد بود.

Share on Google+Share on Facebook