برده داری نوین در کارخانه های ساوه ای!

به گزارش خبرنگار سندیکای فلزکارمکانیک از شهر صنعتی ساوه، شرکت فدک و شرکت گلرنگ در زرندیه و نوبران در هنگام قرارداد بستن با کارگران جدید در پست کارشناسی از آنها چک و سفته به مبلغ بالا می گیرد و خواهان تعهد پرسنل برای مدت ۲ سال می باشد هر چند قراردادها چند ماهه است. درصورتی که کارگری بخواهد قبل از ۲ سال شرکت را ترک کند تهدید به اجرا گذاشتن سفته و چک می نمایند .

کارشناسان سندیکای فلزکارمکانیک ساوه معتقدند که کارگران باید از همکاری با این شرکت ها خودداری کنند و با پیوستن به سندیکا از حمایت گسترده دیگر همکاران برخوردار شوند .قدرت ما در تشکل ماست .

Share on Google+Share on Facebook