برای مکوندی کار نکنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پیمانکار مکوندی در پتروشیمی مسجدسلیمان هر روز آگهی کار می گذارد تا کارگر جذب کند. این در حالی است که هنوز حقوق مهرماه کارگرانش را پرداخت نکرده است. کارگران به خبرنگار پیام سندیکا می گویند او ارزشی برای کارگران زیر دستش قایل نیست وگرنه خوابگاهی کثیف و سرویس های بهداشتی افتضاح را برای کارگران مناسب سازی می کرد. این پیمانکار نامرد حقوق کمکی را بر طبق اداره کار می دهد. در این کارگاه آنچنان وضعیت شیرتوشیری است که اصلن مشخص نیست فورمن کیه سرپرست کیه .

برای حفظ شخصیت کاریمان و بیرون انداختن اینگونه پیمانکاران برایشان کار نکنیم تا ضرر کرده و مجبور شوند پروژه ها را ترک کنند.

Share on Google+Share on Facebook