مدیری که موفق نیست!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در مصاحبه ای که امین قنبری مدیرعامل تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان نموده است اعلام کرده:« این تعاونی در مناقصه حمل و نقل کارگران ذوب آهن برنده شد و با خودروهای ایمن و امکانات خوب تمامی سرویس های حمل و نقل کارگری را با رعایت نکات بهداشتی تجهیز کرده تا کارکنان به موقع و سالم در محل کار حاضر و با رضایت مندی به آغوش خانواده بازگردند»

آیا رضایت مندی حاصل شده است؟؟؟ در آخرین گزارشی که کارگران به سندیکای فلزکارمکانیک داده اند از شلوغی اتوبوس های مسیر فلاورجان به ویژه به سمت گارماسه، سپیدان، اشترجان، پیربکران شکایت داشته اند. آیا در این شلوغی رعایت نکات بهداشتی مقابله با کرونا انجام شدنی است؟ وقتی مدیری به جای انجام وظایف خود پا توی کفش دیگر مسایلی که نه ربطی به او دارد و نه در تخصص اوست، می کند اینگونه دروغگوییش آشکار می شود. به جای اینکه جنس ارزان برای کارگر تهیه کند، شده است برده مدیریت تا از این دلالی پشمکی هم نصیب او شود.

Share on Google+Share on Facebook