مطالبات کارگران در مجتمع مس سرچشمه

به گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه، مطالبات کارگری در این مجتمع کارخانه ای دچار تاخیرات زیر در پرداخت می باشد:

_ شرکت سبافام کماکان از سال 97 با وجود خاتمه یافتن فعالیت پیمانکاری اش، نسبت به تسویه حساب پیمانکاران دست دوم و حتا تسویه ی برخی از نفرات خود اقدام ننموده است

– شرکت فولمن از مهرماه نسبت به پرداخت حقوق پرسنل خود اقدام نکرده است.

– شرکت مبینا مشاور طرح تغلیظ از آبانماه در پرداخت حقوق پرسنل خود تاخیر نموده است .

– شرکت نیپک از سال 97 نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکاران خود اقدام نکرده است.

_ شرکت دژپل پیمانکار معدن مس پس از گذشت یک سال و نیم نسبت به تسویه حساب نفرات تسویه شده اقدام نمی نماید.

_ شرکت رامپکو نیز به عنوان پیمانکار فلوتاسیون در ماه های گذشته به طور منظم نسبت به پرداخت حقوق پرسنل اقدام می نماید.

گزارشگر پیام سندیکا-مجتمع مس سرچشمه

Share on Google+Share on Facebook