مدیریت ایران خودرو جواب نمی دهد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، مدیریت ایران خودرو در مورد چگونگی بسته شدن قرارداد بیمه تکمیلی به کارگران گزارشی نداده است و معلوم نیست در این قرارداد چقدر به جیب مدیریت رفته است. همچنین کارگران نمی دانند افزایش تعرفه ها به چه میزان بوده و سطح پوشش بیمه به چه میزان افزایش یافته است؟ در ضمن کارگرانی که به تازگی دارای فرزند شده اند بارها به مدیریت در مورد تاخیر یکماهه استفاده فرزند نوزادشان از بیمه را اعلام کرده اند. این در حالی است که حق بیمه نوزاد از حقوق پدرش کسر می شود ولی یکماه طول می کشد تا از بیمه بتواند استفاده بکند.

Share on Google+Share on Facebook