از میلاد درویش حمایت می کنیم!

logofelezkar300x300

روز یکشنبه ۱۰ اسفند در تجمع اعتراض آمیز معلمان در مقابل مجلس ، ” میلاد درویش ” مستند ساز و فعال اجتماعی دستگیر و به محل نامعلومی منتقل شد .
تجمع و اعتراض حق همه ی مردم ایران است و دستگیری ” میلاد درویش ” زیر پا گذاشتن اصل ۲۷ قانون اساسی ست .

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

۱۳۹۳/۱۲/۱۱