درآمدهای ایران خودرو چه می شود؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، فروش افسانه ای و افزایش قیمت محصولات ایران خودرو نه تنها به کیفیت دستمزدی کارگران منجر نمی شود بلکه فشارکاری زیاد به دلیل استخدام نکردن نیروهای جایگزین بازنشسته های شرکت و اضافه کاری های تحمیلی که کارگران مجبور به افزایش درآمدش بشود، کارکنان ایران خودرو را با پیری زودرس روبرو ساخته است. اما با این همه فشار کاری، مدیریت از پرداختن به وظایف خود شانه خالی می کند. در سالن رنگ ٢ مدت طولانی است که لباس کار نداده اند. سه سال است در سالن بدنه سازی کفش کار توزیع نشده است. توزیع سهمیه لباس و لوازم حفاظتی که باید امری عادی در عرصه کار باشد، بسیار محدود بوده و کارگران با عینک های غیر قابل استفاده کار می کنند .

Share on Google+Share on Facebook