از حقوق قانونی خود دفاع می کنیم!

timthumb

مطلع شدیم ، ” میلاد درویش ” پس از دستگیری به زندان گوهردشت (کرج) منتقل شده و در بند 4 سالن 12 زندانی ست .
 ما همچنان به آزادی بی قید و شرط او و آزادی تجمع و اعتصاب تاکید می کنیم .
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 
1393/12/12