سختی کار کارگران ایران خودرو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، موضوع سختی کار بخش های مختلف ایران خودرو همچنان موضوع روز کارگران این شرکت است. در آخرین اعتراضی که تکنسین های موتورسازی(معاونت قطعات و مجموعه ها) به مدیریت داشته اند، اعلام کردند :« با توجه به اینکه محل کارمان در خطوط تولید و در آلوده ترین شرایط کاری است متاسفانه سختی کار به ما تعلق نگرفته است. چرا؟»

لازم به ذکر است که این وظیفه بازرسان وزارت کار است که با بازرسی های به موقع سختی کار سالن ها و کارهای محوله را به شرکت ها اعلام کنند اما وزارت کار در هماهنگی کامل با کارفرمایان از اجرای این وظیفه خودداری می کند.

Share on Google+Share on Facebook