اعتصاب در شرکت لاستیک پارس ساوه!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، اعتصاب ٦٥٠ کارگر شرکت لاستیک پارس ساوه بر علیه اجحافات کارفرمای خصوصی شده این شرکت، شکل گرفته است. متن زیر را کارگران اعتصابی برایمان فرستاده اند.

« ٣ روز هست که شرکت لاستیک پارس در اعتصاب است و کارگران دست از کار کشیده اند .حدود ٢ سالی هست که این شرکت خصوصی شده و کارفرما از تعیین وضعیت صندوق پس انداز کارگران سر باز می زند .

داستان از اینجا شروع شد که طبق اساسنامه شرکت صندوقی شکل گرفته بود که هر ماه ۳ درصد از حقوق کارگر کسر میکرد و خودش نیز به همان مقدار به صندوق اضافه میکرد تا به کارگر وام دهد .با فروش شرکت به بخش خصوصی وام ها قطع شد ولی هر ماه باز از حقوق کارگران ٣ درصد کم میشد تا اینکه به درخواست شورای کارگری مبنی بر تسویه صندوق و پس دادن موجودی بین کارگران جواب واضح و شفافی داده نشد. کارگران به این نتیجه رسیدند صندوقی که وام نمیدهد چرا باید هر ماه از ما پول کم کند. پس کارگران به کارفرما میترا فروزنده نیا اعلام کردند که صندوق را برچیده و با اعضا تسویه کند. کارفرما این کار را به زمان اتمام کار و بازنشستگی عودت داد. اختلاف از آنجا بوجود آمده که کارفرما میگوید من از وقتی که شرکت را تحویل گرفته ام صندوق را تسویه میکنم و ماقبل از آن به من ارتباطی ندارد. یعنی کارگری که ۱۵ سال سابقه دارد را فقط ۲ تا۳ سالی که ایشان شرکت را خریده ، می خواهد فقط سهم کارگر را پس خواهد داد و ۱۲ سال قبل به ایشان مربوط نیست. یعنی ١٢ سال اندوخته کارگران را به جیب بزند. حال آنکه در واگذاری شرکت همه چیز قید شده. چطور سرمایه و سود شرکت را میخواهد ولی نسبت به بدهی و دیون شرکت مسئولیتی ندارد؟

افراد بازنشسته ای را به عنوان مشاور و مدیر وارد شرکت کرده که تخصصی ندارند و برخی از قسمت های شرکت را به پیمانکار سپردند و پیمانکار نیز نارضایتی ایجاد کرده . سالی دوبار در روز کارگر و ٢٢ بهمن ارزاق میداده که اکنون وی از پرداخت آنها خودداری می کند .کارگران از سندیکای فلزکارمکانیک خواستار اطلاع رسانی و کمک شدند و می گویند که به گوش مسئولان برسانید که با خصوصی سازی زندگی خیلی از کارگران به بازی گرفته شده و دور نیست آن روزی که سرنوشت لاستیک پارس ساوه همانند نیشکرهفت تپه یا هپکو شود .?»

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران از این اعتصاب حمایت کرده و از هیچ کوششی برای پیروزی این کارگران دریغ نخواهد کرد.

کارگر برادر کارگر

Share on Google+Share on Facebook