از پا نخواهیم نشست!

دستگیری شبانه آقای اسماعیل گرامی در ١٤ فروردین و احضار علی فراهانی در ١٥ فروردین و تهدید ادمین های گروههای تلگرامی بازنشستگی از جمله گروه بازنشستگان پایتخت و سراسر کشور عزم ما را برای دستیابی به خواسته های بر حقمان دو چندان می کند. ما ضمن محکوم کردن تهدید، احضار و دستگیری فعالان صنفی و بازنشستگی خواهان آزادی فوری آقای اسماعیل گرامی هستیم. تهدیدها، احضارها و دستگیری فعالان بازنشستگان چاره کار نیست و بازنشستگان حق خود را می خواهند و می گویند:

«دیگر حتی با حداقل ها هم نمی شود زندگی کرد»

گروه بازنشستگان پایتخت و سراسر کشور

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

بازنشستگان فلزکارمکانیک

بازنشستگان صنعت چاپ

١٧ فروردین ١٤٠٠

Share on Google+Share on Facebook