اعتصاب در پالایشگاه اصفهان!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا از صبح ٢٩ فروردین ١٥٠ کارگر پروژه ای شرکت odcc پالایشگاه اصفهان به دلیل کمی حقوق دست به اعتصاب زده و در خوابگاههای خود استراحت می کنند. مدیریت این شرکت نه تنها لیست حقوقی کمپین افزایش حقوق سال ٩٩ را اعمال نکرده است و به فیترهایش ٥ میلیون ٥٠٠ هزار تومان می داده با اعتصاب کارگران به ٧ میلیون رضایت داده است اما کارگران این مبلغ را در مقابل کاری که انجام می دهند ناچیز می دانند.
از همه کارگران پروژه ای بیکار می خواهیم به آگهی های درخواست نیروی شرکت odcc پالایشگاه اصفهان توجه نکرده و ضمن حمایت از این برادران به اعتصاب آنها یاری برسانیم.
قدرت کارگران در اتحاد است.

گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک خوزستان

Share on Google+Share on Facebook