موج بیکار سازی کارگران!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، از شهر صنعتی چهاردانگه اسلام شهر، کارگاههای کوچک و حتا نسبتن بزرگ اقدام به اخراج کارگران خود کرده اند. این اخراج ها که به دلیل رکود بازار و گران شدن مواد اولیه، عدم فروش کالا به دلیل شرایط کرونایی می باشد، اخراج کارگران را در پی داشته است. برای مثال از کارخانه تولید لباس ورزشی پانیذ به مالکیت آقای دستمالچی خبر می رسد که در بهمن گذشته ٥٠ کارگر خود را اخراج کرده و در سال جاری نیز دست به اخراج بخش دیگری از کارگرانش زده است.

Share on Google+Share on Facebook