اخراج کارگران مرغداری ها!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با گران شدن نهاده های دامی و جوجه یکروزه و عدم تحویل به موقع جوجه و نبود یک برنامه ریزی در عرصه مرغداری از ٣٠٠٠ مرغداری در سراسر کشور تنها ١٠ درصد آن فعال هستند و ٩٠ درصد مرغداری ها دست به اخراج کارگران با سابقه خود زده اند. این باعث شده که کارگران مرغداری ها که اکثرن محلی و در روستاها زندگی می کنند سال جدید را با بیکاری شروع کنند. بنا به برآورد کارشناسان سندیکایی بیش از ٥٠ هزار کارگر مرغداری در سال گذشته تا به امروز طی فقط ٣ ماه بیکار شده اند و این بیکار سازی امسال هم همچنان ادامه خواهد داشت.

Share on Google+Share on Facebook