وضعیت وخیم سرویس های کارگری ایران خودرو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به اینکه حساسیت ها در موج چهارم کرونا می طلبد که رعایت موارد بهداشتی افزایش یابد اما از قرار این موضوع در کارخانه ایران خودرو به کاریکاتوری تبدیل شده است. نه تنها فاصله گذاری اجتماعی و تهویه هوا رعایت نمی شود بلکه سرویس ها تا ٥٥ نفر کارگر را سوار کرده تا به مقصد برسانند. مانند سرویس رباط کریم شهرک آبشناسان. در اعتراض کارگران مدیران چنین فرمایش می کنند:« کولرها روشن است – دریچه سقفی خودرو را باز کنید – کارگران پنجره ها را باز کنند – دروغ می گویید ٣٠ نفر بیشتر سوار نمی کنند»

در ضمن کارگران بدنه سازی ٣ به ماسک های داده شده معترضند و گفته اند این ماسک ها از کیفیت لازم برخوردار نیستند.

این مدیران کارگر را به چشم ابزاری می بینند که هر وقت خراب شد می شود جدیدش را خرید.

Share on Google+Share on Facebook