هشدار به کارگران پروژه ای!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، تلمبه خانه شماره ٥ بندرعباس وضعیت خوابگاه هایش بسیار خراب است و حتا یک کولر مناسب ندارد. در این کارگاه هنوز حقوق اسفند ماه پرداخت نشده است. بسیاری از کارگران فیتر و جوشکار بعد از چند روز کار مجبور شده اند به خانه برگردند. کارفرمای بی معرفت این کارگاه برای این چند روز کار پولی به کارگران نداده است

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک خوزستان و گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها از کارگران انتظار دارد به این کارگاه برای کار نروند تا کارفرمایش مجبور شود خوابگاهها و اخلاق خود را درست کند.

Share on Google+Share on Facebook