پایمال شدن حقوق کارگران به روایت آمار!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، طبق آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار در خبرگزاری ایلنا ٢٢ اردیبهشت، بیشترین شکایت های کارگران در هیات های حل اختلاف در سال ١٣٩٩ مربوط به عیدی، پاداش، سنوات خدمت و حقوق عقب افتاده است.

این در حالی است که در پروژه های نفت و گاز موضوع غیب شدن پیمانکاران، عقب افتادن حقوق کارگران به مدت ٣ ماه، ندادن عیدی و پاداش، بیمه ننمودن کارگران، وضعیت اسفبار خوابگاهها، غذا، حمام، دستشویی، نبود مایع شستشو، عدم ضدعفونی کردن خوابگاهها و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی علیه بیماری کرونا هیچگاه در مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار منعکس نمی شود و وزارت کار هم هیچ تدبیری برای حل این مشکلات و پایین آوردن آمار ندارد.

برای چه به این مدیران دست و پا چلفتی حقوق می دهیم معلوم نیست.

Share on Google+Share on Facebook