نه به بی قانونی و گرسنگی!(٢٦)

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٢٤ تیرماه کمپین ١٠ – ٢٠ همچنان با قدرت پیش می رود و تمامی تلاش های پیمانکاران برای شکستن اعتصاب از طریق تهدید، اخراج، ندادن حقوق کارگران و حتا توهین نتوانست در عزم کارگران تزلزلی ایجاد کند و کارگران در خانه میان خانواده روزگار می گذرانند و دیگر نمی خواهند به روزهای برده داری پیمانکاران بازگردند. یا موفق می شویم و شرایط کاری را عوض می کنیم و یا اینکه در خانه مانده و این خفت را به دیگران وامی گذاریم.

دوستان، در ترمینال ایذه سکوت حکمفرماست و از کارگری که به سمت عسلویه برود خبری نیست. به شایعات توجه نکنید کارفرمایان نتوانسته اند برای خود نیرو تهیه کنند و تلاش می کنند در گروهها این گونه وانمود کنند که در حال گرفتن کارگر و راه اندازی پروژه ها هستند.

خبر دیگر اینکه امروز نیروهای بومی شرکت جهانپارس منطقه مهران در اعتراض به پایین بودن دستمزد و پرداخت نشدن حقوق و مطالبات خود در مقابل پروژه دست به اعتراض زدند که امیدواریم به نتیجه رسده موفق شوند.

صبور باشیم، تا ما نخواهیم هیچ پیچی بسته نخواهد شد، هیچ لوله ای جوش نخواهد خو.رد و هیچ داربستی علم نمی شود. به نیروی خود ایمان داشته باشید.

برادران پروژه ای، از توهین کردن به کارگرانی که در پروژه ها مشغول کارند خودداری کنید و آنها را سر لج نیاندازید و دشمن تراشی نکنید. از رفتن به درب پروژه ها و تهدید توهین به این کارگران، تاکید می کنیم ممنوع است. با آنها صحبت کنید و منافع مشترک این کمپین را برایشان تشریح کنید.

باز هم تاکید می کنیم که شرط مذاکره با کارفرماها، اول باید دستمزدهای عقب افتاده را تسویه کرده باشد، دوم بیمه ها پرداخت شده باشد، بعد پیمانکار اگر واقعا قصد اجرای شرایط کمپین را دارد آن را نوشته و مهر کرده برایتان واتساپ کند بعد شما راهی عسلویه بشوید.

پیروزی هر کارگر، پیروزی تمام کارگران است.

متحد هستیم و متحد می مانیم

کارگر برادر کارگر

Share on Google+Share on Facebook