مدیرانی که فقط ماشین امضا هستند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ٥ ماه از سال گذشته است و هنوز مدیریت ذوب آهن از تهیه لباس کار و کفش ایمنی کارکنان برای امسال کاری نکرده است. این در حالی است که در بازه زمانی۶تا ۹ماه، کفش و لباس کارکنان خط تولید تازه آماده می گردد. چرا نباید کفش و لباس توسط مدیریت خرید از قبل کارهای اداریش انجام شده باشد؟ و برای امسال نماند. مدیریت منتظر مد سال جدید است تا بر مبنای آن کاری را انجام دهد؟؟

Share on Google+Share on Facebook